Ook in 2020 zal Houtekiet u verrassen

Wat vliegt de tijd. Het is alweer drie jaar geleden dat wij met de nieuwe ploeg van Houtekiet onze eerste voorjaarsbrochure presenteerden. Ondertussen kunnen we terugblikken op heel wat mooie uitgaven en successen. Verschillende van onze auteurs werden gelauwerd en hun boeken bekroond. Het najaar van 2019 ronden we af met maar liefst twee titels in de top tien. We zijn ervan overtuigd dat zowel onze Slimste vogelgids als de Nagelaten geschriften van Etienne Vermeersch klassiekers zullen worden.

Ook in 2020 zullen we u verrassen. Met het romandebuut van Valerie Tack, bijvoorbeeld, dat u van uw stoel zal blazen. Het doet ons plezier dat we samen met Aster Berkhof zijn honderdste verjaardag mogen vieren en dat Joris Van Parys ons onuitgegeven werk van Cyriel Buysse laat ontdekken. We brengen ook het tweede deel in de reeks Dertigers, in de aanloop naar de nieuwe reeks op één. Naar goede gewoonte verwennen we de fans van onze misdaadromans met nieuw werk van Jo Claes, Christian De Coninck en Paul Jacobs.

Wie vragen heeft over investeren in vastgoed of over voeding kan eveneens bij ons terecht. We duiken ook in het verleden met een uiteenlopend aanbod geschiedenisboeken, van muziek tot wielrennende verzetsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn trots dat de nieuwe boeken van Sigrid Spruyt en Johan Swinnen bij ons verschijnen. Het zijn oprechte verslagen van bijzondere fysieke prestaties, mét een belangrijke boodschap. En we ondersteunen het project Warme William met het boek Wat ze je moeten vertellen (maar nooit zullen doen).

Vaste waarden én heel wat nieuws: 2020 start veelbelovend met de boeken van Houtekiet.

Els Wouters

Uitgever Houtekiet

 

Houtekiet is verhuisd!

Vanaf 14 november vindt u onze redactie op het nieuwe adres: Schaliënstraat 1, bus 11 2000 Antwerpen.

Wilt u graag iemand spreken van de uitgeverij? Dat kan nu via het nummer + 32 (0)3 355 28 34.

 

Toespraak nagelaten geschriften - decaan Gita Deneckere

Dames en heren, beste collega’s, beste Josiane,

Op mijn beurt ben ik heel blij u zo talrijk te kunnen begroeten op de voorstelling van de Nagelaten Geschriften van Etienne Vermeersch, één van mijn illustere voorgangers als decaan maar vooral één van Vlaanderens meest spraakmakende filosofen van de afgelopen 50 jaar. Het is natuurlijk jammer dat we dit evenement niet in auditorium E van de Blandijn hebben kunnen organiseren. Dat is immers dé ‘lieu de mémoire’ waar Vermeersch zijn intellectuele rol voor zovele generaties studenten heeft gespeeld. Maar het is significant voor zijn blijvende invloed dat de organisatoren al gauw moesten uitwijken naar dit mega-auditorium. Boekhandel Walry bestaat dit jaar 50 jaar maar heeft nog nooit 1000 mensen voor een boekvoorstelling gehad.

Het vervult me als decaan van zíjn faculteit met trots en vreugde!

Dames en heren,

Op 8 december 2016 heb ik zelf het plezier gehad om onze betreurde maître à penser en collega Etienne Vermeersch te mogen interviewen in zijn woning te Wetteren. Als één van de publieke intellectuelen die onze universiteit de afgelopen decennia een gezicht en een stem hebben gegeven in het maatschappelijk debat. Als één van de vele UGent-ers die de nauwe band van onze alma mater met de maatschappij belichaamd en bezield hebben. Mijn boek Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent (Gent, Tijdsbeeld, 2017) was niet compleet geweest zonder het verhaal van Etienne Vermeersch.

Het was een werkelijk memorabel interview in zijn werkelijk zeer wanordelijk bureau met opgestapelde boeken, kranten, knipsels en pizzadozen waar hij hij me een klein krukje toewees. Ik heb er meer dan drie uur heb gezeten. Mijn hoogbejaarde gastheer was onvermoeibaar genereus met verhalen over werkelijk de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nagelaten Geschriften getuigen van die ongelooflijke veelzijdigheid. Het was al snel duidelijk dat de methode van het semi-gestructureerde interview eigen aan de oral history niet bepaald aan Etienne Vermeersch besteed was. Ons gesprek begon over porno op het internet en de studentenopstand van maart 1969, waaierde uit naar informatietheorie en de Mattheuspassie, Eric Rohmer en Louis Malle, de koran, Spinoza en euthanasie.

Ik kon Vermeersch alleen bij de les houden door zijn interessegebieden telkens terug te voeren naar zijn eigen geschiedenis als hoogleraar wijsbegeerte en de wijze waarop hij vanuit de ivoren toren van de universiteit zijn maatschappelijke rol gespeeld heeft. Hij noemde het zelf met een monkellachje zijn ‘werdegang’.

Etienne Vermeersch arriveerde pas op zijn 27ste op de Blandijn, nadat hij in 1958 de Jezuïetenorde had verlaten. Het was de periode dat Leo Apostel en Jaap Kruithof als jonge atheïstische hoogleraren een heel nieuwe wind lieten waaien in de geesten van de aankomende intellectuelen van het sterk verzuilde, katholieke Vlaanderen. Ook Vermeersch vormde zijn levensbeschouwing in intense interactie met zijn leermeesters en zijn medestudenten. De impact van Apostel en Kruithof was zeer groot, en dat had te maken met een nieuwe manier van lesgeven. Vermeersch ervaarde een hemelsbreed verschil tussen de didactische aanpak van zijn professoren in de Klassieke Filologie enerzijds en in de Wijsbegeerte anderzijds. De classici in Gent waren niet gewoon dat de studenten een vraag stelden, ze waren hoogstens in staat de klassieke teksten prachtig te vertalen. Er heerste een erg schoolse sfeer. Jongens en meisjes zaten apart en deden niets anders dan ijverig noteren en opschrijven wat de prof dicteerde.

Hoe anders was de open en progressieve sfeer in de Wijsbegeerte! Tijdens de seminarieoefeningen in kleine groepjes kregen de studenten opdrachten rond een waaier aan thema’s (doodstraf, zelfmoord, euthanasie, ascese …), die de week nadien uitgebreid werden besproken. Een grondige voorbereiding was geboden. De studenten werden uitgedaagd om de discussie met hun jonge en zeer gedreven hoogleraren aan te gaan. De starre en stijve hiërarchie verdween, studenten werden gelijken. Vermeersch schreef zijn eerste tekst over euthanasie al in 1961, als student van Kruithof.

Toen hij in 1967 het professorenkorps vervoegde werd het naar zijn eigen zeggen ‘nog een beetje straffer’. Het was in die tijd zoals bekend aan de Rijksuniversiteit Gent een beproefde strategie om het pluralistische evenwicht te verzekeren door naast een vrijzinnige een gelovige te benoemen in levensbeschouwelijk gevoelige vakgebieden. Naast Vermeersch werd de Duitse fenomenoloog Rudolf Boehm benoemd. Boehm, die dit jaar in augustus op 92-jarige leeftijd en 7 maanden na zijn intellectuele tegenpool overleden is. Boehm was in Leuven medewerker van het Husserl-archief geweest en had een protestantse achtergrond. Maar ook hij zou zich niet bepaald als een gezagsgetrouwe christen ontpoppen. Hoe incompatibel hun opvattingen over wetenschap en filosofie ook waren, Vermeersch en Boehm hadden met Kruithof en Apostel een groot maatschappelijk engagement gemeen. De bevlogenheid van de vier grote Gentse filosofen zorgde ervoor dat ‘de Blandijn’ in de jaren 1960-1970 uitgroeide tot een vrijzinnig en links bruggenhoofd in Vlaanderen. Ze bereikten met hun progressieve ideeën niet alleen duizenden studenten uit alle faculteiten, maar waren ook sterk aanwezig in het maatschappelijk debat over tal van actuele thema’s.

Sterk geïnspireerd door de Gentse filosofen begon een nieuw verhaal van maatschappijkritiek aan de universiteit. Er kwamen allerlei sociale werkgroepen tot stand rond hete hangijzers als de wapenwedloop, seksisme, abortus en anticonceptie, rechten van minderheden, solidariteit met wat toen de derde wereld heette, anti-imperialisme en antikolonialisme, antiracisme, en niet te vergeten de milieuproblematiek, kernenergie, de grenzen aan de groei. Thema’s die een halve eeuw later nog steeds en vaak met verhoogde urgentie op de agenda staan.

In de Nagelaten Geschriften ging mijn aandacht in de eerste plaats naar de teksten over ecofilosofie en milieuscepticisme. De ogen van de panda — een milieufilosofisch essay, voor het eerst verschenen in 1988 kent natuurlijk iedereen. Het was een poging om de milieuproblematiek binnen een globaal en samenhangend maatschappelijk kader te plaatsen met het WTK-bestel in het hart van de analyse: de samenhang tussen wetenschap, technologie en kapitalisme. Vermeersch’ inzichten op het vlak van milieu en klimaat blijven actueel. Zijn bestseller van meer dan 25 jaar geleden werd dit jaar nog herdrukt. De faculteit organiseerde er in maart samen met de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap een debatavond over met de klimaatactivisten van vandaag, ter nagedachtenis van Etienne. Vermeersch’ eigen recentere teksten maken eveneens de brug tussen het ‘grenzen aan de groei’-denken uit de jaren zestig en zeventig en de ethische onderbouwing van het ecologische denken én handelen vandaag. Voor Vermeersch moest de studie naar ‘wat moet gebeuren’ op het vlak van klimaat en milieu immers de voorrang krijgen op het onderzoek van de feiten zelf. Onder die conditie zag hij de ecofilosofie als de menskunde van de toekomst. Ik citeer uit zijn Nagelaten Geschriften, p. 146 (een tekst uit Ons Erfdeel 2001): ‘Wat de moderne mens kenmerkt is zijn macht: zijn vermogen tot ingrijpen, en ook tot verwoesten, op planetaire schaal. Maar daarnaast heeft hij op alle andere dieren voor dat hij ook over de mogelijkheid beschikt om de catastrofe te zien aankomen. De eerste en dringendste opgave van een milieufilosofie is daarom dit vermogen tot vooruitzien te verscherpen. In dit verband is het onmisbaar afstand te doen van elk wetenschappelijk-technologisch optimisme. Iedere bewering dat ons bestel zelf wel de problemen zal oplossen, draagt bij tot de verblinding’ (einde citaat). Vermeersch zag de ecofilosofie als filosofie van de toekomst ‘tout court’. ‘Wanneer die filosofie, dat kritisch denken, het laat afweten, wanneer ons handelen stuurloos blijft voorthollen, is er wellicht geen toekomst meer om te filosoferen, geen toekomst hoe dan ook’.

Dames en heren, was dit apocalyptisch vooruitgangspessimisme? Greta Thunberg meets Etienne Vermeersch over de generaties en de dood heen? Of is het voer voor een debat vanop de nieuwe Leerstoel? In ieder geval zag Etienne Vermeersch de klimaatspijbelaars tijdens de laatste weken van zijn leven massaal op straat komen om politici tot meer ecologisch handelen aan te sporen vóór het te laat is. Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt tekenen de scène op in hun woord vooraf: ‘De avond van donderdag 17 januari, de dag voor zijn overlijden, keken we samen naar het journaal in de ziekenhuiskamer. Men bracht een verslag uit over de optocht van meer dan twaalfduizend klimaatkinderen in het centrum van Brussel. Etienne Vermeersch stak, liggend op zijn ziekbed, zijn duim omhoog en glunderde’.

Beste Johan en Dirk, deze decaan glundert ook bij het lezen van de Nagelaten Geschriften van mijn illustere voorganger maar vooral van één van Vlaanderens invloedrijkste filosofen van de afgelopen 50 jaar. Verba volant scripta manent, ook in tijden van Twitter. Dank voor jullie inspanningen om de geschriften van jullie leermeester en vriend te boek te stellen.

 

Gita Deneckere, 7 oktober 2019

 

Het najaar van Houtekiet

Beste lezer,

Met veel plezier en gepaste trots nodig ik u uit om onze boeken voor het najaar te ontdekken. Via deze deze link bladert u vlot door de brochure.

Als u van bepaalde titels graag een exemplaar wilt ontvangen, dan mag u dat melden door een mail te sturen naar promotie@vbku.be.

We wensen u een mooie zomer!

 

Houtekiet zomert

Beste lezer,

Schijnt de zon straks wel of niet, met de boeken van Houtekiet wordt het sowieso een warme zomer. Duik in ons zomeraanbod en kies het boek dat jou het meest aanspreekt: een unieke vogelgids, een nagelbijtende thriller of een sterk non-fictie boek.

Veel leesplezier!

Uitgeverij Houtekiet

 

Klik hier om de brochure te bekijken.

 

Uitzonderlijke e-bookactie in april

Van 1 april tot en met 15 april bieden we een nieuwe e-bookactie aan. Negen van onze boeiendste non-fictieboeken zijn voortaan verkrijgbaar voor slechts 4,99 euro. Geniet ervan! 

Geniet mee van onze e-bookactie

In maart pakken we uit met een e-bookactie en jij kan ervan meegenieten. Onze mooiste romans kan je voortaan verkrijgen voor slechts 9,99 euro. De actie loopt van 1 maart 2019 tot 31 maart 2019, wees er dus snel bij! 

Veel leesplezier! 

 

E-bookactie_maart

 

Etienne Vermeersch overleden

Wij betreuren het overlijden van Etienne Vermeersch. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en alle mensen die hij heeft geïnspireerd. We wilden hem zo graag een eerbetoon geven voor zijn 85ste verjaardag, de nieuwe covers stonden klaar. Wanneer die nu verschijnen, zal dat met een dubbel gevoel zijn. Maar we zijn dankbaar dat we zijn ideeën levend mogen houden. Hij leeft voort in alles wat hij schreef.

Ontdek paul Jacobs met een e-book

Naar aanleiding van de verjaardag van Paul Jacobs trakteren wij met een uniek audioboek, een e-bookactie én een mooie bladwijzer. Ontdek de reeks en koop een e-book uit de backlist voor 2,99 euro van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019:

Driemaal moordwaarde

De Moordenaarsclub

Tien grote talenten

Een ijskoud gerecht

Franse zonden

 

 

Feestelijk 2019: de nieuwe titels van houtekiet

Wij zetten 2019 meteen feestelijk in door twee van onze auteurs in de bloemetjes te zetten. Paul Jacobs wordt dit jaar zeventig en schreef zijn tiende misdaadroman. Dat vraagt om een verjaardagsactie. En omdat de boeken van Etienne Vermeersch nog altijd bovenaan onze lijst klassiekers pronken, vonden wij de tijd rijp om zijn werk opnieuw uit te geven in een frisse vormgeving van Judith Vanistendael en Peter De Roy. 

We zijn trots dat we ook weer enkele nieuwe gezichten aan u kunnen voorstellen. Hans Fiers schreef een aangrijpende oorlogsroman. Elise Cordaro vertelt op een heel eigen manier over haar functioneren met autisme en adhd. Selma Franssen heeft het over vriendschap in de eenentwintigste eeuw. Carol Bailleul wijdt ons dan weer in in de wereld van de afternoontea.

U vindt uiteraard ook een aantal oude getrouwen in deze brochure. Ellen Verstrepen liet zich opmerken met haar debuutroman Oker en stelt nu graag haar nieuwe roman aan u voor. Zowel Jo Claes als Maes & Wade presenteren hun misdaadromans. Bij de non-fictie treft u Floris van den Berg en Geert De Vriese aan.

Een ander bekend gezicht is Christian De Coninck. Maar het boek dat hij deze keer schreef, is helemaal anders dan we van hem gewend zijn. In Die dag heeft Brussel geweend (en ik ook) getuigt hij emotioneel en openhartig over zijn ervaringen tijdens en na de aanslagen in Brussel in 2016.

Veel aandacht ook voor feminisme in deze aanbieding. Dirk Verhofstadt stelde met veertien vrouwelijke auteurs een boek samen over evenveel beroemde feministes. Griet Vandermassen buigt zich over het feminisme en de evolutietheorie.

Ten slotte hebben we naar goede traditie oog voor geschiedenis met boeken over de eerste festivals in België en een verzameling fijne verhalen over alledaagse dingen.

Een zeer gevarieerd aanbod met boeken die u zullen treffen, zoals u het van ons gewend bent.

Veel leesplezier!

Els Wouters

Uitgever

Klik hier om de brochure te bekijken

Houtekiet op de boekenbeurs 2018

Houtekiet maakt zich op voor de Boekenbeurs. Kom jij ook langs in hal 4 om onze auteurs te ontmoeten? Saartje Vandendriessche, Bieke Ilegems, Heidi De Pauw, Yentl Keuppens, Samira Atillah, Margot Vanderstraeten, Jo Claes, Christian De Coninck, Daniël Termont, Bart Somers en nog vele anderen zijn van de partij!

Check de website van de Boekenbeurs voor het volledige overzicht van alle activiteiten en de signeersessies. www.boekenbeurs.be

Graag tot dan!

 

het najaar van houtekiet

Beste lezer,

Sterke vrouwen, zo zitten er wel een paar bij Houtekiet. En we presenteren er ook graag in deze najaarsbrochure. Saartje Vandendriessche, Bieke Ilegems, Samira Atillah, Heidi De Pauw, elk op hun manier inspireren zij lezers met hun boodschap.

Er komen ook mannen met een verhaal aan bod. Ruud De Ridder en Guido Lauwaert penden allebei hun rijkgevulde leven neer in een boek. Gedurfd en eerlijk.

Geen Houtekietbrochure zonder aandacht voor actuele thema's. Ditmaal laten we experten hun licht schijnen over Zwarte Piet, dierenrechten, feminisme en hersentraining. Van Margot Vanderstraeten presenteren we een vernieuwde editie van haar boek waarin onze bekendste strafpleiters zich openhartig tonen. En we zijn trots op het overzichtswerk dat Wim Distelmans samen met Désirée De Poot schreef naar aanleiding van dertig jaar palliatieve thuiszorg. 

Lezers die al eens creatief aan de slag gaan of die van muziek houden, vinden eveneens hun gading in ons nieuwe aanbod. Zij komen aan hun trekken met Mijn tas 2 en Van aria tot beat.

Natuurlijk besteden we als vanouds aandacht aan goede fictie: twee historische romans, een spannend debuut én een literair pareltje van Jo Claes, dat een ereplaats verdient naast zijn misdaadromans. Ten slotte zijn we verheugd te kunnen melden dat Reis naar mijn vader van Roel Richelieu Van Londersele bij Houtekiet zal verschijnen.

Ik ben ervan overtuigd dat onze boeken u ook deze keer weer zullen overtreffen.

Els Wouters

Uitgever

Klik hier om de brochure te bekijken.

 

En het werd zomer ...

Een zomer waarin wij het willen hebben over hypocrisie. Er valt namelijk wel iets te zeggen voor schijnheilig gedrag, zowel vanuit filosofisch als pragmatisch oogpunt. Na het lezen van het boek van Rik Peters zal u die huichelende medemens meteen anders bekijken.

Een zomer ook waarin wij de Eerste Wereldoorlog willen herdenken. Oorlogsstudenten van Joris van Parys schetst het dagelijkse leven tijdens die jaren aan de hand van unieke egodocumenten. Ook Dodenmars van Christian De Coninck speelt zich af in dezelfde periode. Het hoofdpersonage van Klaproos, de nieuwe roman van Serge Simonart, heeft eveneens de Groote Oorlog meegemaakt.

Het boek dat Luckas Vander Taelen schreef over zijn vader is heel persoonlijk en prachtig. Lees het fragment uit zijn brief verder in deze brochure en u weet meteen wat ik bedoel.

De zomer is ten slotte ook hét moment om spannende boeken te lezen. Wij laten u de keuze tussen de nieuwe misdaadromans van Lieven De Letter, Paul Jacobs en Maes & Wade.

In het najaar van 2018 zullen bij Houtekiet de memoires van Guido Lauwaert verschijnen. Als voorsmaakje geven wij u nu de kans om alvast zijn kortverhalen te (her)ontdekken.

Tijdens het maken van deze brochure vernamen wij het plotse overlijden van Mark Heirman. Mark was jarenlang een van de vaste waarden bij Houtekiet en een auteur van internationaal niveau. Het afscheid valt ons zwaar. Als eerbetoon aan Mark zullen wij postuum zijn laatste boek uitgeven. Hij vertelt daarin op zijn eigen, onnavolgbare wijze de geschiedenis van de pest, de epidemie die Europa meer dan vier eeuwen teisterde.

Els Wouters

Uitgever

Klik hier voor de brochure

 

Auteur Mark Heirman overleden

Met droefheid melden wij u het overlijden van onze auteur Mark Heirman.

Mark was een van de vaste waarden bij Houtekiet. Elk jaar leverde hij trouw zijn manuscript in, dat telkens weer van een even hoog niveau was zowel inhoudelijk als stilistisch. Op dit moment werkte hij aan een boek over de zwarte pest in Europa, dat postuum bij Houtekiet zal verschijnen. Wij herinneren ons Mark als een fijne, gedreven man. Het was een plezier om met hem samen te werken.

Leo de Haes, editor at large bij Houtekiet: ‘Ik heb ruim 20 boeken van Mark mogen begeleiden, en dat was altijd een feest. Zodra hij een onderwerp had, dompelde hij er zich helemaal in onder en stak hij iedereen aan met zijn enthousiasme. Ook voor mij als uitgever was dit telkens weer een opkikker. Hij werkte ook zeer gedisciplineerd, ik heb hem daarom altijd bewonderd. In een mum van tijd was hij een expert over elk onderwerp dat hij aansneed en hij wist er altijd een hoogst persoonlijke visie aan te geven. Hij stak in elk boek een rode draad die niemand anders, hoe geleerd ook, gezien had. Dat maakte hem zeer origineel. Tegelijk stond hij zeer open voor elke suggestie of opmerking. Hij stond ondanks zijn eruditie zeer onbevangen in de wereld, was bescheiden en bijna kinderlijk nieuwsgierig. Zijn werk had internationaal niveau.’

Ons medeleven gaat uit naar Marks echtgenote en familie.

 

Vé Bobelyn, Uitgeefdirecteur

Els Wouters, Uitgever

 

 

 Comedy- avond met hart gezocht

   

Naar aanleiding van het boek Hart Gezocht organiseren we dinsdag 13 februari een comedy-avond met als gastsprekers Mieke Mievis, Hilde Martinez en Ellen Verstrepen (Oker). Ook verwelkomen we de stand-up comedian Joost Van Hyfte om deze vooravond van Valentijn met een extra komische toets in te zetten. Het event vangt aan om 20u in Zaal Cocteau, Cocteau Jan Plafijnstraat 17 in Gent. De inkomprijs bedraagt 5€, voor studenten 3€.

Inschrijven is verplicht via hartgezocht@gmail.com .

Tot dan!


Rafelen van Sanne Huysmans is een van de vijf genomineerden voor de ‘Prijs van Confituur 2018’. 

In het magazine van Confituur in december komt een oproep aan de lezers om hun stem uit te brengen. Volgend jaar, rond de Werelddag van het Boek, wordt bekendgemaakt wie de uiteindelijke laureaat is om Jeroen Olyslaegers op te volgen.

De positieve reacties lopen ondertussen binnen:         

‘Ik meen in alle oprechtheid dat Sanne Huysmans een meerwaarde is voor onze literatuur.’ – Kurt Van Eeghem

 ‘een opmerkelijk debuut vol rake gedachten’ –  Katrien Merckx, Boekhandel De Groene Waterman


 ‘Razend knap debuut dat je langzaam het verhaal in trekt om je dan niet meer los te laten.’ -Gert Brouns, Boekhandel Limerick

 ‘Huysmans heeft een toekomst als auteur.’ – *** Mark Cloostermans, De Standaard

 ‘Rafelen is een knap debuut waarin verschillende domeinen en denkwijzen samenvloeien, het   ontrafelt oude vertogen om tot een geheel eigen standpunt te komen.’ – Gonzo (circus)

 ‘Rafelen blijft een hoofdzakelijk atmosferische roman vol zorgvuldig opgeschreven redeneringen,zijsprongen en ideeënballonnetjes, waarbij zowel de vroege boeken van Connie Palmen, de romans van Italo Calvino of Harry Mulisch’ De ontdekking van de hemel tot inspiratie strekken.’ – Dirk Leyman, De Morgen

‘Rafelen is een intellectueel pleidooi voor de medemenselijkheid van de wetenschap, de verbondenheid die ten grondslag ligt aan alles wat de mens bestudeert – want zelfs de meest vergezochte abstracties worden gestuwd door de menselijke impuls verbindingen te creëren en op die manier ons bestaan een beetje tastbaarder, ja, dragelijker, te maken en van opheldering te voorzien.’ – Tzum

 

HET VOORJAAR VAN HOUTEKIET

Beste lezer,

Houtekiet is meer dan ooit een toonaangevende uitgeverij in Vlaanderen. Onze auteurs rijven nominaties en prijzen binnen, de persaandacht voor onze uitgaven is enorm, en we mogen mooie cijfers optekenen voor het afgelopen jaar.

We blikken dus trots terug op een geslaagd 2017 en tegelijk verheugen we ons erop om de ingeslagen weg verder te volgen. In ons voorjaarsaanbod vindt u dan ook opnieuw een mix van relevante non-fictie, spannende boeken en een literair debuut.

Opvallend veel vrouwen in deze brochure. Ze kaarten elk vanuit hun eigen expertise maatschappelijke thema’s aan. Mieke Mievis & Hilde Martinez helpen singles anno 2018 aan een lief. Ann Ceurvels wijst op het nut van ‘etiketjes’ om kinderen zoals haar eigen zoon de juiste begeleiding op maat te kunnen geven. Internetfenomeen Yentl Keuppens toont de mogelijkheden van online influencing. Güler Turan biedt een kijk achter de schermen bij succesvolle ondernemers met een migratieachtergrond. En Veerle Maebe doet hetzelfde met de nog weinig bekende wereld van de procureurs.

De marathontocht van kankerspecialist Johan Swinnen laat niemand onberoerd.  In Post voor Compostela mogen we die in detail mee volgen, mét unieke illustraties van zijn zoon Pieter. We duiken ook opnieuw in de geschiedenis met Mei ’68 van Frank Van Laeken & Geert De Vriese en Marx begrijpen van professor Walter Weyns. In naam van God is dan weer een belangrijk, actueel boek, waarin Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt op zoek gaan naar de bronnen van religieus geïnspireerde aanslagen. Nabeeld van Yves Bondue toont aan dat we blijven inzetten op bijzondere literaire debuten. En uiteraard zijn we blij dat we naar goede traditie de nieuwe misdaadromans van Jo Claes, Christian De Coninck en Guy Prieels mogen presenteren.

2017 was mooi. 2018 wordt prachtig.

Els Wouters

Uitgever

Klik hier voor de brochure

twee auteurs van Houtekiet bekroond

Jo Claes won op de boekenbeurs in Antwerpen de Hercule Poirot Publieksprijs met Het gewicht van de haat. ‘Het gewicht van de haat bewijst opnieuw dat Jo Claes een vakman pur sang is en één van de beste misdaadauteurs in Vlaanderen.’ oordeelde de jury over dit genomineerd boek.

Geert Van Istendael werd voor zijn thriller Het lijk in de boomgaard bekroond met de Fred Braeckman-award voor het beste debuut. Geert Van Istendael kennen we als voormalig VRT-nieuwsanker, auteur, essayist en dichter.

November 2015. Leuven engageert zich om tweehonderdvijftig Syrische vluchtelingen op te vangen, maar dat stuit op hevig protest. De buurtbewoners organiseren betogingen, de ultrarechtse partij Leuven Eerst zet het stadsbestuur onder druk, de bevolking valt uit elkaar in voor- en tegenstanders. Wanneer op enkele dagen tijd twee mensen in het opvangcentrum worden vermoord, krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg de opdracht om de zaak te onderzoeken. Alles wijst erop dat de dader of daders de Syrische vluchtelingen uit de stad willen, tot een allochtone inwoner van Leuven wordt vermoord. Vanaf dat ogenblik vermoedt Berg dat er meer aan de hand is, zeker wanneer nog een Leuvenaar van vreemde origine om het leven wordt gebracht en hij een bizarre ontdekking doet: de moorden werden allemaal volgens een vast patroon gepleegd. Het motief dat zich langzaam maar zeker aftekent, is gruwelijker dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

Jo Claes publiceerde bestsellers over mythologie, hagiografie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met De Stenen Toren, dat werd bekroond met de Debuutprijs. In 2008 verscheen De zaak Torfs, zijn eerste misdaadroman over de Leuvense inspecteur Thomas Berg. Daarna volgden nog negen delen. Met De mythe van Methusalem won Jo Claes de Hercule Poirot publieksprijs 2014 en De Gouden Strop 2015.

Het gewicht van de haat is een uitgave van Houtekiet. ISBN 9789089245977. Prijs € 21,99 . Ook beschikbaar als e-book ISBN 9789089246172. Prijs € 14,99.

Een dode man onder de herfstige appelbomen. Nog wel in Brussel. Zijn keel is overgesneden. Van het moordwapen ontbreekt elk spoor. Een kettingrokende commissaris en een al even kettingrokende inspecteur zwerven heen en weer tussen de rijkste villawijken en de grauwste buurten van de stad. Wie deed het? De beeldschone echtgenote? De puberale popzanger? De zwaar verbetaalde ceo? Een brutaal ontslagen arbeider? Een fundamentalist misschien? Of ligt dat laatste te zeer voor de hand? De zoektocht is even spannend, absurd en chaotisch als de stad zelf: Brussel, onvoorspelbaar in zijn talrijke talen, vage dreiging in zijn straten, spot alleen kan je redden. Satirisch, bij flarden grimmig, bij flarden hilarisch.

Kortom, een intens Brussels speurdersverhaal.

Geert van Istendael (1947) is schrijver, vertaler, essayist en dichter. Van hem verschenen onder meer Het Belgisch labyrint, Arm Brussel, Mijn Nederland en de dichtbundel Taalmachine. In 2010 schreef hij een kleine biografie over Manneke Pis, de dichtbundel Sociale zekerheid en andere gedichten en het veelbesproken pamflet Tot het Nederlandse volk. Het coverontwerp is van Judith Vanistendael en Peter De Roy.

Het lijk in de boomgaard is een uitgave van Houtekiet. ISBN 9789089245663. Prijs € 21,99 . Ook beschikbaar als e-book ISBN 9789089245670. Prijs € 14,99.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via promotie@vbku.be.

  

Het najaar van houtekiet: boeken die je treffen

Beste lezer,

Bijna een jaar geleden nam ik de uitgeversfakkel bij Houtekiet over. Met de nieuwe ploeg hebben we intussen al heel wat gerealiseerd.

We gaan prat op ons lef om nieuw talent uit te geven van diverse pluimage. In dit najaarsoverzicht vindt u naast het adembenemende Oker van de jonge Ellen Verstrepen ook Het Venetiaans Concerto, de verbluffende misdaadroman van Wim Belaen, die op rijpere leeftijd debuteert. Met de nieuwe romans van Karel Joos en van Gretel Van den Broek gaan we des te meer voluit voor literatuur. De biografie van Herman Teirlinck vormt een mooie toevoeging aan onze reeks literaire biografieën.

U verwacht van ons ook spanning van de beste kwaliteit. We zijn daarom verheugd dat Jo Claes de tiende verjaardag van Thomas Berg viert met een extra misdaadroman. Pest van Joost Devriesere is bevreemdende spanning              Klik hier voor de brochure  die zich niet in één hokje laat onderbrengen. 

Het non-fictieluik van dit najaar is nooit zo gevarieerd geweest. Bieke Ilegems vertelt openhartig in haar boek over schoonheid en geluk. Het boek van Aron Wade is nog zo’n eerlijke getuigenis, waarmee hij mensen wil steunen die net als hij met depressie te kampen kregen. Karin Heremans deelt haar inzichten rond preventie van radicalisering. Het nieuwe boek van Wim Distelmans is geschreven vanuit de humane noodzaak om correct te informeren over een waardig levenseinde.                               

Dirk Verhofstadt schetst de geschiedenis van het liberalisme en Dirk Schyvinck blikt vooruit naar een toekomst waarin we allemaal honderd zullen worden.

Om uw dagelijks leven te vergemakkelijken geeft Brigitte Balfoort praktische tips om kinderen de basis van etiquette aan te leren. Katalien Bollen en Tine Bergen reiken efficiënte manieren aan om machtiger te worden in verschillende contexten.

We houden ook onze belofte om bijzondere aandacht te schenken aan filosofie. Dat doen we dit jaar met de boeken van vaste waarde Floris van den Berg én van nieuwkomer Tomas Serrien.

Ik ben ervan overtuigd dat u binnen dit sterke aanbod uw gading zal vinden. Het zijn stuk voor stuk boeken die u zullen treffen.

Els Wouters

Uitgever

 

Doe mee aan de Jo Claes quiz

Brugge mag dan wel Pieter Aspe en commissaris Van In hebben, met Jo Claes en hoofdinspecteur Thomas Berg heeft Leuven volwaardige tegenhangers. Voor lezers van het misdaadgenre is Jo Claes al lang geen onbekende meer. Inmiddels verschenen al tien misdaadromans met Thomas Berg als hoofdpersonage. In september verschijnt een elfde boek. Dat wordt stevig gevierd met een avond rond Thomas Berg in 30CC/Schouwburg op zaterdag 30 september én deze leuke quiz. Twee vliegen in één klap, in het misdaadmilieu is dit geen fait divers.

Doe mee met de misdadige quiz en win een avondje Jo Claes bij je thuis.

 

 

 

 

Uitgebreid zoekenNieuw

Wat ze je moeten vertellen (maar nooit zullen doen)

Heb jij soms nood aan een vriend of vriendin op wie je alle vragen kunt afvuren die je niet aan je ouders durft te stellen? Iemand die zelf soms hard twijfelde, zich alleen voelde, het moeilijk vond ...

Pelgrim op sneakers

Eind augustus 2019 begon kankeronderzoeker Johan Swinnen stiekem te lopen, vanop de Grote Markt in Leuven. Voor iedere naam die werd opgegeven op de website van het project Beeldje bij Beeldje, liep ...

Het Londens kwartet

Wanneer twee topministers in volle brexit-tijd tegelijkertijd ontvoerd worden, staan de zenuwen hooggespannen in het Verenigd Koninkrijk. Pers en inlichtingendiensten gaan op zoek naar de waarheid, ...

Genoeg

Genoeg

Eetstoornissen doen zwijgen

Vlak na mijn negentiende verjaardag werd ik opgenomen in de eetkliniek Ter Berken in Tienen. Ik woog zesentwintig kilogram. In mijn hoofd klonk het voortdurend: ik eet niet, ik eet niet, ik eet niet. ...

Doe ik het goed?

Doe ik het goed?

Seks en relaties voor beginners

Jongeren zitten met veel vragen rond liefde, relaties en seksualiteit. Via het internet en sociale media krijgen ze al eens misleidende beelden voorgeschoteld en er is in onze maatschappij nog niet ...