WEDSTRIJDREGLEMENT ‘DE DODEN MOETEN HUN GETAL HEBBEN’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd ‘De doden moeten hun getal hebben’, hierna te noemen 'wedstrijd', die georganiseerd wordt door VBK België, gevestigd te Antwerpen aan de Schaliënstraat 1/11, 2000 Antwerpen, hierna te noemen ‘VBK België’.

Artikel 1 Algemeen

1. Elke in Europa woonachtige persoon mag aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

3. Medewerkers van VBK België en de voor deze wedstrijd door VBK België ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

4. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

5. Per persoon kan er maximaal één prijs worden gewonnen.

6. Als je deelneemt aan deze wedstrijd, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden evenals met alle beslissingen die de organisatoren (verplicht zijn te) nemen om het goede verloop van deze wedstrijd te garanderen.

Artikel 2 Gegevens

Om mee te doen aan deze wedstrijd, worden er bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd (bijvoorbeeld je naam en e-mailadres). Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Als je onjuiste gegevens opgeeft, kun je geen prijs winnen.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?

1. Deze wedstrijd is tijdelijk van aard en loopt van donderdag 20 april 2023 t/m zaterdag 20 mei 2023.

2. Je kunt deelnemen aan de wedstrijd door tussen 20 april en 20 mei minstens één exemplaar te kopen van de misdaadroman ‘De doden moeten hun getal hebben’ van Jo Claes via de webshop van uitgeverij Houtekiet, www.houtekiet.be en te antwoorden op de wedstrijdvraag die je wordt toegestuurd na betaling.

3. Meedoen kan 1x per e-mailadres.

4. Ingezonden antwoorden worden eigendom van VBK België.

5. Je geeft VBK België hierbij toestemming om jouw ingezonden antwoorden, je naam en eventueel foto's en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking), te gebruiken op de actiewebsite of voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze campagne.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. VBK België bekroont de 10 deelnemers die het dichtste bij het juiste antwoord op de wedstrijdvraag uitkomen.

2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de toezending van hun prijs.

3. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

1. Aan de winnaars van de wedstrijd wordt 1 Museumpas per persoon uitgereikt.

2. Als je de winnaar van een prijs bent, ontvang je een persoonlijk bericht over het in ontvangst nemen van de prijs.

3. Als het e-mailbericht aan een winnaar als onbestelbaar retour komt of als een winnaar niet binnen de in het bericht aangegeven tijd reageert, zal dit leiden tot diskwalificatie van die winnaar, vervalt de prijs en blijft deze eigendom van VBK België.

4. Als je de prijs weigert of als er een andere reden is om de prijs niet uit te reiken, vervalt deze en blijft deze eigendom van VBK België.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.

2. VBK België en de voor deze wedstrijd door VBK België ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen - doch niet beperkt tot - enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met:

- de door VBK België uitgekeerde prijzen;

- het stopzetten, verlengen, onderbreken of wijzigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;

- enig technisch mankement en/of vertragingen;

- enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.);

- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

3. VBK België en de voor deze wedstrijd door VBK België ingeschakelde derden zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 7 Rechten VBK België

1. VBK België behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze handelt in strijd met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat VBK België hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. VBK België behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd en de actievoorwaarden en elk ander onderdeel van de (actie)website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, stop te zetten, te verlengen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

3. Aan druk- of tekstfouten op de website, Facebookpagina en in deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de wedstrijd, neem dan contact met ons op:

VBK België

t.a.v. uitgeverij Houtekiet

Schaliënstraat 1, bus 11

2000 Antwerpen

e-mail: info@houtekiet.be